Hjärtklappning information
Hjärtklappning information
Många unga ordineras Antabus

Hjärtklappning och alkohol

Alkohol kan orsaka hjärtklappning genom direkt toxisk påverkan på hjärtat. Alkohol kan även ge upphov till hjärtklappning genom att predisponera för hjärtrytmrubbningar.

Det finns nu övertygande bevis för både miljö och genetiska riskfaktorer för alkoholism. Det har länge varit känt att alkoholism är ärftligt.

Förbränning av alkohol i kroppen

Den viktigaste vägen för förbränning av alkohol finns i lever.

Alkohol bryts ner med hjälp av ett enzym alkoholdehydrogenas till acetaldehyd, ett potentiellt giftigt ämne. I de flesta fall bryts acetaldehyd snabbt ner av ett annat enzym aldehyddehydrogenas.

Saknar man det här enzymet av genetiska skäl (främst individer av asiatiskt ursprung) eller blockerar man det med hjälp av läkemedel (tabletter Antabus) kan man erfara en så kallad "flushreaktion" vid intag av även små mängder alkohol.

Denna reaktion karaktäriseras av bland annat ansiktsrodnad, kräkning, hjärtklappning och lågt blodtryck.

När en drink inte räcker till

Fördelarna måste vägas mot riskerna

Några fördelar med lätt till måttlig alkoholkonsumtion måste vägas mot de potentiella riskerna. Konsumtion av små till måttliga mängder alkohol (en eller två drinkar per dag) är förenat med en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, medan högre nivåer av alkoholintag är associerat med en motsatt effekt.

Många unga ordineras Antabus

SignMÅNGA UNGA ORDINERAS ANTABUS Var femte ungdom som söker hjälp för sin alkoholkonsumtion ordineras Antabus. Brus (Behandling och rådgivning i alkoholfrågor för ungdomar på Södertull) har funnits sedan 2003. Genomsnittsåldern på Brus klienter är 19,5 år.

LÄS MER
Tillbaka till toppen

Abstinenssymptom

När alkoholkonsumtionen minskar eller upphör blir det centrala nervsystemet överaktivt vilket ger upphov till olika abstinenssymptom som darrighet, hjärtklappningar och hallucinationer.

Alkoholabstinenstecken

 • darrighet
 • huvudvärk
 • hjärtklappning
 • svettningar
 • magtarmbesvär
 • ångest
 • sömnlöshet

En liten andel av alkoholister kommer att uppvisa generella kramper som inträffar vanligtvis inom 48 timmar efter sista drink.

Alkoholförtäring och medvetslöshet

Tillstånd som kan leda till medvetslöshet vid akut och kronisk alkoholförtäring är:

 • intag av metanol eller etylenglykol
 • skallskador med hjärnblödning
 • status efter krampanfall
 • infektion
 • sviktande leverfunktion med hjärnpåverkan
 • blödning i magtarmkanalen
 • låga blodsockernivåer

Multipla komplikationer av alkoholism

Eftersom etanolmolekylen är vattenlöslig och även något fettlöslig kommer den att påverka flera organsystem i kroppen.

Alkohol har direkt toxisk påverkan på hjärta och kan leda till sviktande hjärtfunktion och predisponera för hjärtrytmrubbningar och därmed även hjärtklappningar.

Det har också visats att regelbunden alkoholkonsumtion är förknippad med utveckling av högt blodtryck.

Hjärtklappningar

Berusningsdrickande kan även hos friska individer leda till utveckling av förmaksflimmer som är den vanligaste behandlingskrävande form av hjärtarytmin. Förmaksflimmer i sin tur predisponerar starkt för proppbildning med stroke som fruktad komplikation.

Plötslig död relaterad till farliga hjärtrytmrubbningar inträffar oftare hos storkonsumenter av alkohol, särskilt hos individer som redan har en etablerad kranskärlssjukdom eller ett högt blodtryck.

Döden kan även inträffa om alkoholkoncentration i blodet överstiger vissa gränser på grund av dämpning av andningsfunktion speciellt om alkoholintag kombineras med intag av lugnande läkemedel som till exempel bensodiazepiner (tabletter Stesolid, Flunitrazepam, Xanor och liknande).

Alkoholöverkonsumtion kan leda till nervpåverkan och nedsatt vibrationssinne samt känselstörningar i benen i strumpadistribution. Tillståndet kallas för perifer neuropati.

Negativ alkoholpåverkan på lillhjärnan kan bland annat manifestera sig som instabilitet i gång och hållning.

Alkoholöverkonsumtion ökar risk för utveckling av skrumplever, hjärnblödning, cancer, självmord och förtida död.

Tillbaka till toppen

Delirium tremens (DT)

Delirium tremens är den allvarligaste formen av alkoholabstinens syndromet och kännetecknas av förvirring, hallucinationer, feber, vidgade pupiller, darrighet, hjärtklappning och svettning.

Det krävs flera veckors hög alkoholkonsumtion hos en redan alkoholberoende individ för att ett DT ska kunna uppkomma.

Cirka 5% av fall av delirium tremens har dödlig utgång.

Viktigt att observera vid hjärtklappningsbesvär
Viktig information

Till skillnad från abstinenskramper förekommer DT inte samtidigt med etanol i kroppen!!!Wernicke-Korsakoff syndrom

Wernickes sjukdom

Wernickes sjukdom eller encefalopati debuterar akut och kännetecknas av dubbelseende, mental förvirring samt svårigheter med gång och hållning.

Korsakoffs psykos

Korsakoffs psykos ses oftast tillsammans med Wernickes sjukdom, därav uttrycket Wernicke-Korsakoff syndrom. Tillståndet innebär en permanent minnesskada och tendens att fylla ut minnesluckor med påhittat innehåll.

Näringsbrist anses vara den primära orsaken och de flesta, om inte alla, av de manifestationer kan hänföras till tiamin eller vitamin B1- brist.

Viktigt att observera vid hjärtklappningsbesvär
Viktig information

Kroniska alkoholproblem - peroralt tiamin (tabletter Oralovite) tills vidare.

Fetalt alkoholsyndrom (FAS)

Fetalt alkoholsyndrom (förkortning: FAS) är en medfödd sjukdom som orsakas av tunga moderns alkoholkonsumtion under graviditeten.

Alkohol passerar fritt över placenta från modern till barnet.

Utvecklingen av hjärnan sker under hela graviditeten. Den kritiska perioden är hela graviditeten.

Ihållande exponering för alkohol, åtminstone under första trimester, verkar vara den avgörande faktorn för förekomsten av fysiska anomalier i FAS.

Barndödlighet efter förlossning är hög, och de barn som överlever uppvisar huvud- och ansiktsmissbildningar, onormalt låg tillväxt och varierande grad av mental retardation. Ansiktsmissbildningar yttrar sig i form av ett platt ansikte, kort och bred näsa, en tunn överlapp och ett veck vid övre ögonvrån.

Barn som har påverkats i mindre grad har inlärningssvårigheter, minskat uppmärksam och dålig prestanda när det gäller psykomotoriska uppgifter. Där talar man om FAE, Fetala Alkohol-Effekter.

Total avhållsamhet från alkohol rekommenderas vid planerad eller konstaterad graviditet.

Viktigt att observera vid hjärtklappningsbesvär
Viktig information

Varje fall av FAS kan förebyggas med 100%.

Fetalt alkoholsyndrom - FAS

SignGRAVIDITETEN SKALL VARA ALKOHOLFRI FAS-föreningen finns till för dig som har barn med fosterskador orsakade av alkohol. Föreningen är också till för dig som är vuxen och har skadats av alkohol under fostertiden.

LÄS MER
Tillbaka till toppen

Behandling av alkoholism

Behandling av alkoholism består av avgiftning följt av rehabilitering.

Identifiering av personer med alkoholproblem

Alkoholister identifieras ofta inte i primärvården eftersom majoriteten av de personer som aktivt dricker alkohol kommer inte att medge frivilligt att de har ett problem.

Nyckelfrågor

Nyckelfrågor för att upptäcka sannolikt alkoholberoende:

Toleransökning

 • Behöver du dricka mer för att känna dig berusad nu än för 10 år sedan?

Kontrollförlust

 • Har du någon gång försökt skära ner din konsumtion av alkohol?

Återställarbehov

 • Brukar du ta en återställare på morgonen efter att du har druckit?

Blackout

 • Har det hänt att du efter måttligt festande inte minns hur du kom i säng?


Läkemedel för att förhindra återfall

Antabus (disulfiram)

Antabus blockerar metabolism av alkohol med ansamling av acetaldehyd i blodet. Därför är det vikigt att inte dricka alkohol när man står på Antabus. Följden blir reaktion i form av rodnad, andnöd, huvudvärk, hjärtklappning, illamående, kräkningar och lågt blodtryck.

Reaktionen är oberäknelig, potentiellt allvarlig och kan inträffa inom 10 minuter efter alkoholintag samt pågå i flera timmar.

Campral (akamprosat)

Campral minskar suget efter alkohol under abstinensperioden.

Naltrexon Vitaflo (naltrexon)

Naltrexon Vitaflo verkar genom att minska alkoholens belöningseffekter. Detta innebär att alkoholens belöningseffekter minskar eller uteblir när man väl börjat konsumera alkohol vilket i sin tur leder till minskad motivation för fortsatt alkoholintag.

Psykoterapi och psykosocialt stöd

Behandlingen skall också omfatta psykoterapi och psykosocialt stöd.

Medicinering i kombination med någon form av samtalsterapi, ger signifikant bättre resultat jämfört med enbart medicinering.


Tillbaka till toppen
Anpassad sökning
Din hälsa i vårt fokus!